Veřejná zeleň

Kompostárna bioodpadů

Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) za účelem vytvořit kompost.

Co do BRO patří - obecně BIO odpad ze zahrad a parků, především

  • travní hmota a seno,
  • dřevní štěpka,
  • komunální BIO-odpad.

Co do BRO NEpatří - vše co není přírodního původu, například

  • papír, lepenka, textil
  • železné kovy, plasty, kaučuk, sklo
  • stavební odpad,
  • odpadní tuky,
  • jiné nerozložitelné odpady.

Provozní doba: březen – listopad, 7:00 – 14:00
Odpovědný pracovník: František Selvek 770 106 684

Provoz kompostárny se řídí schváleným provozním řádem. Ten je závazný nejen pro vlastníka, pracovníky provozovatele, ale i pro cizí osoby včetně dopravních prostředků pohybujících se na území kompostárny.

Kompostárna bioodpadů Nová Paka byla realizována v roce 2013 a spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Realizací projektu došlo k výstavbě a dodávce technického vybavení kompostárny v k.ú. Stará Paka. Zároveň se zkvalitnilo nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO). Kompostárna má stanovenou kapacitu zpracování či třídění BRO na 2 050 t / rok.

Celkové způsobilé výdaje: 9.575.366,- Kč
Příspěvek EU (85 %): 8.139.061,- Kč
Příspěvek SFŽP (5 %): 478.768,- Kč
Příspěvek města Nová Paka (10 %) 957.537,- Kč


Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz