Nabídka

Technické služby nabízejí za odvoz různé zbytky betonových prefabrikátů, starých obrubníků a kamenů. Bližší informace poskytne Milan Ježek (603 889 723).

Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace

V rámci jarního a podzimního úklidu provádějí Technické služby Nová Paka svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Bioodpad se ukládá do přistavených kontejnerů. Na svoz bioodpadu dohlížejí a jsou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.
Podzimní svoz v roce 2016 proběhne v Nové Pace v sobotu 22.10.2016 a v sobotu 5.11.2016.
Seznam svozových míst s rozpisem času přistavení posledního svozů ukazuje Tabulka (PDF formát).

V části příměstských osad budou kontejnery pro sběr biologického odpadu v jiných termínech. Podrobnosti jsou obsaženy v Letáku pro osady (PDF formát).

KOMPOSTERY OD MĚSTA - NOVÁ VÝZVA
Sběr žádostí o domácí kompostér pokračuje

V květnu tohoto roku jsme předběžně novopacké občany informovali, že očekáváme otevření výzvy na podávání žádostí o dotaci na nákup domácích kompostérů. První týden v srpnu jsme se této výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí (fondy EU) dočkali a město, ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Novopacko, začíná intenzivně pracovat na přípravě dotační žádosti.
Hlavním podkladem pro žádost a pro doložení zájmu ze strany obyvatel bude sloužit seznam žadatelů o nový kompostér, který je spravován u Technických služeb Nová Paka. Pokud v seznamu nejste dosud evidováni a máte zájem o získání domácího kompostéru o velikosti 450 l nebo 800 l pro likvidaci bioodpadu z vašich nemovitostí na území Nové Paky, proveďte svoji registraci v seznamu do 15.10.2016. Jak se registrovat? Kontaktujte paní Militkou z TS Nová Paka telefonicky na čísle 493 723 638 (v pracovní dny od 6:00 do -14:30) nebo emailem militka@tsnovapaka.cz. Součástí žádosti je adresa zájemce a jeho kontaktní údaje (email nebo telefon).
V případě úspěšné žádosti o dotaci budou kompostéry hromadně vysoutěženy a pořízeny do poloviny roku 2017. Následně budou distribuovány do domácností v koordinaci TS Nová Paka na základě vašich registračních údajů. Zájemce bude muset uzavřít smlouvu o výpůjčce na pět let. Po ukončení sjednané doby trvání výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na žadatele.
Kompostéry budou pořízeny s ohledem na co nejdelší životnost a bytelnost, důmyslný bude i sytém provzdušňování. Kompostéry budou stejně jako v první výzvě poptávány ze 100% recyklovaného plastu. Díky extrémně silné tloušťce modulárních panelů (7 mm) a UV stabilizaci by jejich životnost měla být více než 20 let. Kompostéry o objemu 450 l jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 600 m2, větší kompostéry o objemu 800 l jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 1200 m2. Z dosud přihlášených žadatelů chce přes 90% větší kontejnery.
Pokud budeme úspěšní, tak náklady na pořízení kompostérů budou z 85% hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, zbylých 15% uhradí město. Hlavním cílem projektu je umožnit občanům Novopacka kompostovat biologickou složku směsného odpadu včetně trávy a snížit tak množství biologicky rozložitelných odpadů, které se zbytečně ukládá na skládku. V budoucnu už město nebude moci o kompostéry znovu žádat, proto si dovoluji upozornit na nutnost přihlásit se do této výzvy.
Josef Cogan, starota

Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace

V rámci jarního a podzimního úklidu provádějí Technické služby Nová Paka svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Bioodpad se ukládá do přistavených kontejnerů. Na svoz bioodpadu dohlížejí a jsou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.
Podzimní svoz v roce 2016 proběhne v Nové Pace v sobotu 22.10.2016 a v sobotu 5.11.2016.
Seznam svozových míst s rozpisem času přistavení posledního svozů ukazuje Tabulka (PDF formát).
Rodělení osad ukazuje Leták (PDF formát).

Výzva k úhradě hřbitovních poplatků

Technické služby vyzývají všechny nájemce k prověření platnosti smluv o pronájmu hrobového místa. Pokud Vaše smlouva již vypršela /od jejího sepsání uplynulo více než 10 let/, je nutné podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa.

Status příspěvkové organizace Technické služby města Nová Paka

Sídlo Technické služby Nová Paka Technické služby Nová Paka jsou příspěvkovou organizací jejímž jediným zřizovatelem je Město Nová Paka, IČ 00271888, se sídlem Městského úřadu Dukelské náměstí 39, Nová Paka.

Organizace vynikla v souladu s ustanovením § 84 ods. 2 písm. e) zákon č. 128 / 2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) a § 27 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě rozhodnutí zastupitelstva města Nová Paka ze dne 22.3.1994. Zřizovací listina byla zastupitelstvem města Nová Paka schválena 9.12.2009 (nahrazuje zřizovací listinu ze dne 17.12.2001, ve znění dodatku č. 1 z 21.10.2009). Platnost zřizovací listiny je od 1.1.2010.

Identifikační údaje

 • Název: Technické služby Nová Paka
 • IČO: 60114584
 • Sídlo: Nová Paka
 • Ulice: Na Horce 77
 • PSČ: 509 01
 • Statutární orgán: ředitel příspěvkové organizace
 • kontaktní e-mail: info@tsnovapaka.cz
 • Telefon: 493 723 638
 • ID datové schránky: xwk8xc
 • Organizace zapsaná je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
  spisová značka Pr 1165, den zápisu 30.9.2011.

Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz

Technické služby Nová Paka - netfirmy.cz